Výbor spoločnosti

Výbor spoločnosti

Výbor Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Bačík

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
predseda, národný reprezentant Slovenska
v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA), šéfredaktor Esemestníka

Doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.
podpredseda, tajomník

Fridrichová

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.
hospodárka

Uher

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
člen, národný reprezentant Slovenska
v Európskej mineralogickej únii (EMU)

Števko

Mgr. Martin Števko, PhD.
člen, národný reprezentant Slovenska
v Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) IMA

Mikuš

Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
člen

Mikuš

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
kontrolór, nie je člen výboru