Výbor spoločnosti

Výbor spoločnosti

Výbor Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Bačík

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
predseda, národný reprezentant Slovenska
v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA), šéfredaktor Esemestníka

Uher

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
podpredseda, tajomník, národný reprezentant Slovenska
v Európskej mineralogickej únii (EMU)

Fridrichová

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.
hospodárka

RNDr. Igor Broska, DrSc.
člen

 
Mikuš

doc. Štefan Ferenc, PhD.
člen

Mikuš

Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
člen

Mikuš

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
kontrolór, nie je člen výboru