Komisia pre slovenské názvy hornín pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Komisia pre slovenské názvy hornín pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Komisia pre slovenské názvy hornín pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KSNH SMS) je odborná komisia, ktorej cieľom je schvaľovať slovenské ekvivalenty originálnych názvov hornín schválených IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks.

Členovia KSNH SMS:

Doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD. – predseda komisie, KMP PriF UK, mondrejka@fns.uniba.sk

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD. – členka, KMP PriF UK

RNDr. Milan Kohút, CSc. – člen, ŠGÚDŠ

RNDr. Igor Petrík, DrSc. – člen, GlÚ SAV

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. – člen, FPV UMB

Mgr. Katarína Šarinová, PhD. – členka, KMP PriF UK

Mgr. Iveta Vančová – členka, JÚĽŠ SAV