Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2015

Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2015

sa uskutočnila 11. júna 2015 v priestoroch miestnosti AMOS, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Ilkovičova 6, Bratislava.

Organizátori:

Katedra mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK a Slovenská mineralogická spoločnosť

Odborní garanti:

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava
Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava
Prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava
Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava
RNDr. Igor Broska, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava
RNDr. Marian Janák, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava
RNDr. Igor Petrík, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB, B. Bystrica
RNDr. Milan Kohút, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Organizačný výbor (PriF UK):

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (daniel.ozdin@gmail.com)
Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. (putis@fns.uniba.sk)
Doc. Martin Ondrejka, PhD. (mondrejka@fns.uniba.sk)
RNDr. Peter Ružička, PhD. (ruzicka@fns.uniba.sk)
Mgr. Katarína Šarinová, PhD. (sarinova@fns.uniba.sk)
Mgr. Martin Števko, PhD. (stevko@fns.uniba.sk)

Zborník príspevkov

Program konferencie:

Pozvané prednášky:

Rainer Abart, David Heuser, Gerlinde Habler: Myrmekites as petrogenetic indicators: example from the Weinsberg granite, South Bohemian Batholith, Upper Austria

Jakub Plášil: A “bond-valence approach” to the crystal structures of uranyl oxysalts – working example

Prednášky:

Igor Petrík, Marian Janák: Characterization of monazite from ultrahigh-pressure rocks

Marián Putiš, Friedrich Koller, Dražen Balen, Peter Bačík, Juraj Moravčík, Ondrej Nemec, Samila Hrvanović: Garnet-bearing exsolution, symplectite and corona textures in clinopyroxenite dikes from a harzburgite associated with eclogites (Austroalpine Sieggraben complex); P-T estimates

Pavel Uher, Martin Ondrejka, Igor Broska, Peter Bačík, Peter Ružička, Vladimír Bilohuščin: Allanite-(Ce) in contrasting Ca-poor granite and Ca-rich skarn lithologies: reactant and product of retrograde metasomatic overprint (examples from Western Carpathians)

Peter Koděra, Jaroslav Lexa, Michal Jánošík, Jana Brčeková, Adrián Biroň: Modeling of hydrothermal alteration at the Biely Vrch deposit and other localities with porphyry gold mineralization in the Javorie stratovolcano

Peter Bačík, Andreas Ertl, Martin Števko, Gerald Giester, Peter Sečkár: Relationship between acicular habitus and crystal chemistry of magnesio-foitite to foitite from Tisovec, Slovak Ore Mts., Slovakia

Čestmír Tomek, Jaromír Ulrych: Upper Serravallian – Lower Tortonian (13 – 10 Ma) strong volcanic event in West Bohemia and 300 m uplift of the Teplá Highland due to magmatic underplating: Chemical geodynamics

František Hrouda, Juraj Moravčík, Marián Putiš a Zoltán Németh: Magnetická vnitřní stavba ultramafitů Centrálních Západních Karpat a její původ

Karel Breiter, Tomáš Hrstka, Marek Dosbaba: Přechod magmatického a hydrotermálního procesu v granitech z pohledu moderních zobrazovacích metod

Martin Kováčik: Alochemický charakter alpínskej metamorfózy v kryštaliniku južného veporika

Ján Spišiak, Lucia Vetráková, Štefan Ferenc: Kersantity z Malej Fatry; mineralógia, geochémia a geochronológia

Milan Kohút: Datovanie granitoidných hornín z pohoria Žiar

Anna Vozárová, Nickolay Rodionov, Katarína Šarinová, Sergey Presnyakov: Nové U-Pb veky zirkónu z metavulkanitov gelnickej skupiny južného gemerika

Ľuboš Polák, Štefan Ferenc, Mário Olšavský: Výskyt uránovej mineralizácie v Selciach pri Banskej Bystrici

Štefan Méres, Milan Gargulák, Patrik Konečný: Dva genetické typy monazitov zo skarnu (Čierna Lehota, južné veporikum) – predbežné výsledky

Jana Fridrichová, Peter Bačík, Valéria Bizovská, Eugen Libowitzky, Martin Števko, Pavel Uher: Spektroskopické štúdium intersticiálnych volatílií berylu zo Západných Karpát

Róbert Polc, Bronislava Lalinská-Voleková, Katarína Peťková, Ľubomír Jurkovič: Fázové zloženie popolčeka zo spaľovne kalov

Peter Ružička, Ľubomír Bágeľ, Tatiana Durmeková, Gabriela Kučerová, Michal Gajan: Vplyv polymetalickej mineralizácie na pórovitosť, nasiakavosť a obrusnosť kameniva z banských háld pri Jasení a Ochtinej

Katarína Šarinová, Samuel Rybár: Mineralogické a geochemické zloženie vulkanického materiálu v neogénnej výplni Dunajskej panvy (hlboké vrty)

Postery:

Samila Hrvanović, Marián Putiš: Petrographical characteristics of meta-orthopyroxenite dike at Steinbach, Austria

Marián Putiš, Yue-Heng Yang, Matúš Koppa, Xian-Hua Li, Brigitta Snárska: Perovskite, reaction product of a harzburgite with crustal fluids in the Meliatic accretionary wedge (Western Carpathians, Slovakia): new LA–ICP–MS data

Petra Rusinová, Peter Bačík: Vplyv tepelnej úpravy na stabilitu a rozpad “magnetického” epidotu z Pakistanu

Mária Šimurková, Sandro Meli: Porovnanie prejavov alkalickej metasomatózy v orodovických acídnych metavulkanitoch gelnickej skupiny gemerika a ich analógoch z východnej časti juhoalpského fundamentu

Martin Smolárik, Zoltán Németh: Talc genesis related on tectonometamorphic evolution: Preliminary results from the Gemerská Poloma deposit (Gemericum, Western Carpathians)

Ján Štubňa, Włodzimierz Łapot: Identifikácia tepelnej úpravy prírodných korundov pomocou böhmitových a diasporových inklúzií