Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019

Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019

Bratislava – 29.-30. máj, 2019

 

Organizátor:

Slovenská mineralogická spoločnosť

 

Miesto:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Prezentačné centrum J. A. Komenského (AMOS) B1 313

 

Garanti:

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava

RNDr. Ján Madarás, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

RNDr. Branislav Žec, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

RNDr. Igor Broska, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava

Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB, B. Bystrica

Prof. RNDr. Pavel Uher, PhD., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava

 

Organizačný výbor:

RNDr. Jana Fridrichová, PhD. (jana.fridrichova@uniba.sk)

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. (marian.putis@uniba.sk)

Doc. Peter Bačík, PhD. (peter.bacik@uniba.sk)

Doc. Martin Ondrejka, PhD. (martin.ondrejka@uniba.sk)

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (daniel.ozdin@uniba.sk)

RNDr. Peter Ružička, PhD. (peter.ruzicka@uniba.sk)

Mgr. Katarína Šarinová, PhD. (katarina.sarinova@uniba.sk)

Mgr. Ondrej Nemec, PhD. (nemec15@uniba.sk)

 

Organizačné pokyny:

Konferenčné poplatky (podľa položiek v Registračnom formulári):

Konferenčný poplatok: 50 Є (pravidelný), alebo 25 Є (študenti, resp. doktorandi) Doplňujúce možnosti (konzultovať s organizátorom):

Konferenčná exkurzia do Malých Karpát (30.5.): 30 Є

Pokonferenčná exkurzia v slovenských Západných Karpatoch (31.5.-2.6.): 200 Є

Obidve exkurzie sú určené hlavne pre zahraničných účastníkov, s obmedzeným počtom 15 osôb, vrátane šoférov a vedenia exkurzií (mikrobus a dve osobné autá)

 

Platbu realizovať do 30.4. 2019 (s vyznačením položiek platby v Registračnom formulári) na účet SMS:

 

Banka: Tatra banka, a.s.

Názov účtu: Slovenská mineralogická spoločnosť

Číslo účtu (IBAN): SK8511000000002927868314

Platba zo zahraničia: BIC (SWIFT): TATRSKBX

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka, za ktorého sa platba uskutočnila.

 

Zaslanie Registračných formulárov spolu s abstraktom alebo príspevkom:

do 10. 4. 2019

na adresu: jana.fridrichova@uniba.sk (marian.putis@uniba.sk)

 

  • Konferenčný zborník (s ISBN) dostane každý účastník konferencie.
  • Doprava k Prírodovedeckej fakulte UK: električky č. 4, 5, 6, 9 – smer Karlova Ves alebo smer Dúbravka – zastávka Botanická ul., alebo autobus č. 29 – smer Devín a autobus č. 32 – smer Dlhé Diely.
  • Ubytovanie si účastníci rezervujú samostatne. Odporučený hotel Družba je blízko PriF UK (30 Eur/1 osoba/noc). Platba v hoteli, hoteldruzba.sk
  • Možnosti na obedňajšiu prestávku: PriF UK, Družba, reštaurácie v blízkom okolí.
  • Aktuálne informácie o konferencii vrátane vzorov pre abstrakty a príspevky budú aj na adrese: https://fns.uniba.sk/kmp/ v sekcii vedecké konferencie
  • Kontakt pre ďalšie informácie: Jana Fridrichová (tel.: +421-2-60296 294; e-mail: jana.fridrichova@uniba.sk; Marián Putiš (tel.: +421-2-60296 609; mobil: 0918-596832; e-mail: marian.putis@uniba.sk)

 

Hlavnou témou 9. mineralogicko-petrologickej konferencie Petros budú „Riftogénne procesy kontinentálnej a oceánskej kôry“.

Privítame prednášky a postery aj na ďalšie aktuálne témy z mineralógie, petrológie, geochémie a geochronológie, a v neposlednom rade aj príspevky z aplikovanej mineralógie a petrológie.

Konferenčným jazykom bude angličtina; slovenčina a čeština po dohode s organizátorom (požadujeme aspoň textový popis obrázkov a tabuliek v ppt prezentácii aj na posteroch v angličtine).

Konferenčný zborník recenzovaných príspevkov v angličtine, slovenčine alebo češtine bude obsahovať buď krátke texty formou 1-stranového abstraktu, alebo štrukturovaného 2-4-stranového príspevku vrátane obrázkov (v prípade potreby aj vo farbe).

Vybrané príspevky môžu byť odporučené na publikovanie v časopise Geologica Carpathica, Acta Geologica Slovaca a Mineralia Slovaca.

Rozmer posterov: 90 cm x 90 cm.

2. cirkulár bude rozposlaný 10.5. 2019 aj s programom konferencie.

 

Na stiahnutie:

Petros_2019_1._cirkular

PETROS_2019-Registracny_formular

Vzor_prispevku_Petros_2019__abstrakt_

Vzor_prispevku_Petros_2019__strukturovany_abstrakt_

 

Conference schedule

May 29, Wednesday, 8:00-8:45 a.m. Registration of participants, 8:45-9:00 Conference opening and welcome, 9:00-18:00 Oral and poster presentations, with coffee breaks and a lunch break; 18:00 Free discussion party.

May 30, Thursday, 8:30-11:30 Morning session, and Conference closing; 13:00 Departure from Družba hotel parking place to Afternoon excursion to Malé Karpaty Mts. near Bratislava: Palaeotethys Middle to Late Devonian N-MORB and black shales bearing ophiolite complex intruded by Early Carboniferous I-type tonalites; Variscan vs. Alpine structures; return to Bratislava at ca. 19:00 (excursion mainly for colleagues from abroad; ca. 30 Eur/person, with a wine stop); Guides: M. Putiš, P. Uher (Comenius Uni.)

 

Post-conference Field trip (preferably for colleagues from abroad): transportation costs 100.-Eur/person; limited number of participants (15).

Guides: M. Putiš, M. Ondrejka (Comenius Uni.), Z. Németh (State Geol. Institute of D.Š.)

May 31, Friday, 8:00 a.m., Departure from Bratislava Družba hotel parking place to Brezno and Upper Hron River Valley (ca. 300 km)

Middle Slovakia, W. Carpathian Vepor Mts., near Filipovo, Beňuš, Závadka n./H. villages): Neoproterozoic gneisses; Prototethys active margin Cambrian-Ordovician complex (Variscan layered amphibolites to eclogites, orthogneisses, peridotites); Permian micro-granites, trachytes and calc-alkaline volcanics; Apine tectono-metamorphic overprint; Hotel Heľpa in Heľpa village (supper, accommodation and breakfast) 50 Eur.

June 1, Saturday, 8:00 a.m., Departure from Heľpa to Dobšiná town – Hnilec-Šajby – Gemerská Poloma – Betliar (ca. 100 km)

East Slovakia, Gemer Mts., Dobšiná town, Dobšiná quarry: Neotethys Meliatic mélange complex with E-MORB blueschists, perovskite+andradite-bearing serpentinized and rodingitized harzburgites, marbles in Upper Jurassic flysch; Hnilec village – Šajby: Ordovician E-MORB basic volcanics (meta-gabbro porphyrites, meta-pillows, mylonites, mélange) in Variscan structure; Betliar village: Permian tourmaline-bearing granite porphyry near village; Pension near Betliar castle (supper, accommodation and breakfast) 50 Eur.

June 2, Sunday, 8:00 a.m., Departure from Betliar to Spišská Nová Ves – Jaklovce – Vyšný Klátov near Košice town (ca. 80 km); Early afternoon departure from Košice to Bratislava/Vienna (ca. 450/500 km)

East Slovakia, Jaklovce village: Neotethys mid-Triassic N-MORB and radiolarites, pillow facies breccias; Vyšný Klátov quarry near Košice: Palaeotethys Early to Middle Devonian N-MORB-type layered gabbro-amphibolites associated with serpentinites, Amp-Bt-Pl-Qz metaclastics (gneisses) and talc schists in Variscan structure.