Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Slovenská mineralogická spoločnosť, so sídlom Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, IČO: 42258294 (ďalej len ako „SMS“). Prevádzkovateľ je dobrovoľné občianske združenie.

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na zásade zákonnosti, teda na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu;

plníme podmienky podľa článku 13 GDPR informačnej povinnosti ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákonu o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva SMS na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním SMS v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Slovenská mineralogická spoločnosť spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a dobrovoľne, a to z dôvodu členstva v SMS, účasti na oficiálnych akciách SMS a z dôvodu publikovania v časopise Esemestník, spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti (ďalej Esemestník).

 

Pre účely členstva v SMS spracúvame nasledujúce údaje:

meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, číslo bankového účtu

Tieto údaje budeme spracúvať na základe zákonných povinností, ako evidencia členstva v SMS,  ďalej zákonných povinnosti vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov, ktoré sa týkajú chodu SMS.

telefónne číslo, emailová adresa

Tieto údaje slúžia na komunikáciu s vami a spracovávame ich na základe nášho oprávneného záujmu.

 

Pre účely účasti na oficiálnych akciách SMS spracúvame nasledujúce údaje:

meno a priezvisko, číslo bankového účtu

Tieto údaje budeme spracúvať na základe zákonných povinností, ako evidencia účasti na oficiálnych akciách SMS, ďalej zákonných povinnosti vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov, ktoré sa týkajú chodu SMS.

telefónne číslo, emailová adresa

Tieto údaje slúžia na komunikáciu s vami a spracovávame ich na základe nášho oprávneného záujmu.

 

Pre účely účasti publikovania v časopise Esemestník spracúvame nasledujúce údaje:

meno a priezvisko, adresa pracoviska, prípadne trvalé bydlisko

Tieto údaje budeme spracúvať na základe zákonných povinností, ako evidencia publikácií v časopise Esemestník.

emailová adresa

Tieto údaje slúžia na komunikáciu s vami a spracovávame ich na základe nášho oprávneného záujmu.

 

Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov od posledného použitia, ak osobitné právne predpisy (daňové, účtovnícke, archivačné) nevyžadujú inak.

Údaje nám zadávate buď na našej stránke www.mineralogickaspolocnost.com, prostredníctvom vyplneného tlačiva, alebo prostredníctvom bankového prevodu.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Prístup k osobným údajom

K Vašim osobným údajom majú prístup členovia výboru SMS a spolupracovníci (externé firmy – účtovník, právna kancelária), ktorí sú presne určení, viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Cookies

Pri prechádzaní našej stránky www.mineralogickaspolocnost.com používame cookies a zaznamenávame vašu IP adresu.

Našu stránku je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, nepredávame ich a ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávame tretím stranám.

Predávanie údajov mimo Európsku úniu

Údaje sú spracované výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Mlčanlivosť

Členovia výboru SMS i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu sms@mineralogickaspolocnost.com

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovania.

Vašim ďalším právom je právo na výmaz. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh a osobné údaje v papierovej forme budú skartované. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové, účtovné, alebo iné doklady v lehote stanovenou zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, alebo na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa Vás to týka a budete sa chcieť s nami kontaktovať v priebehu spracovávania, môžete nás kontaktovať na e-mail: sms@mineralogickapolocnost.com