Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2017

Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2017

sa uskutočnila 25. mája 2017 v priestoroch Prezentačného centra J. A. Komenského (AMOS) B1 313Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Ilkovičova 6, Bratislava

Organizátori:

Slovenská mineralogická spoločnosť a Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mineralógie a petrológie

Čestné predsedníctvo:

Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., RNDr. Igor Broska, DrSc., RNDr. Branislav Žec, CSc., Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Odborní garanti:

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava
Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava
RNDr. Igor Broska, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
RNDr. Marian Janák, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
RNDr. Igor Petrík, DrSc., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB, B. Bystrica
RNDr. Ľubomír Hraško, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Organizačný výbor (PriF UK):

RNDr. Jana Fridrichová, PhD. (fridrichova.jana2@gmail.com)
Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (daniel.ozdin@gmail.com)
Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. (bacikp@fns.uniba.sk)
Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. (putis@fns.uniba.sk)
Doc. Martin Ondrejka, PhD. (mondrejka@fns.uniba.sk)
RNDr. Peter Ružička, PhD. (ruzicka@fns.uniba.sk)
Mgr. Katarína Šarinová, PhD. (sarinova@fns.uniba.sk)

Program konferencie:

8.50 – Otvorenie mineralogicko-petrologickej konferencie Petros (25. máj, 2017)

Pozvané prednášky (25+5)
9.00-10.00 (konvenori: P. Uher, M. Putiš)

Makovický E.: Red Imperial Porphyry – najdrahší ornamentálny kameň rímskeho impéria
Faryad S.W.: Variscan Orogeny in the Bohemian Massif, when the high-grade rocks formed?

10.00-10.20 – prestávka

10.20-12.20 (15+5) (konvenori: I. Petrík, I. Broska)

Uher P., Ondrejka M., Kohút M.: Evolution and diversity of REE minerals during Earth history: result of complex interactions between lithosphere and biosphere
Bačík P., Miyawaki R., Atencio D., Cámara F., Fridrichová J.: Nomenklatúra gadolinitovej superskupiny
Majzlan J., Kiefer S., Chovan M., Števko M.: Mineralógia, chemické zloženie, štruktúry a fázové vzťahy komplexných sulfoarzenidov a arzenidov z Dobšinej
Koděra P., Takács Á., Racek M., Šimko F., Luptáková J., Váczi T., Antal P.: Javorieit – nový minerál z inklúzií soľných tavenín Au-porfýrových systémov stredoslovenských neovulkanitov
Chovan M., Mikuš T., Žitňan P., Kubač A.: Sulfidy a teluridy Ag a Au z bane Rozália (Banská Hodruša)
Ozdín D.: Mineralógia a kryštalochémia supergénnych fosfátov na hydrotermálnych ložiskách Slovenska

12.20-14.00, Valné zhromaždenie SMS a obed

14.00-16.00 (15+5) (konvenori: M. Ondrejka, S. W. Faryad)

Smolinski W., Gunia P., Natkaniec-Nowak L., Khac G.N., Dumańska-Słowik M., Heflik W., Van Anh P.T., Gola M.: Serpentine-wollastonite rocks from Sa Nghĩa (Kon Tum, Central Vietnam) – preliminary results
Putiš M., Li X.H., Nemec O., Balen D., Koller F.: Petrologic and zircon U–Pb SIMS geochronologic constraints of Permian extension and Cretaceous subduction in the Austroalpine basement, Austria
Radvanec M., Shimobayashi N., Miyake A., Yoshida K., Hirajima T., Uher P.: An intermediate composition between diopside – jervisite and C-lattice of Na/Sc-rich clinopyroxene from blackwall in serpentinite body at Danková hill, Gemeric unit (Western Carpathians, Slovakia)
Spišiak J., Mikuš T., Chew D., Vetráková L., Siman P., Ferenc Š.: Dioritické horniny zo Železného (Nízke Tatry): petrológia a geochémia
Broska I., Petrík I., Kováč M., Hurai V.: Evolution of accessory titanite in granite pebbles from igneous to sedimentary cycle
Vozárová A., Larionov A., Šarinová K., Vďačný M., Lepekhina E., Vozár J., Lvov P.: Hronicum Carboniferous – Permian sandstones: Detrital zircon U-Pb dating, depositional age and provenance (Western Carpathians, Slovakia)

16.00-16.30 – prestávka (s prezentáciou posterov)

16.30-18.10 (15+5) (konvenori: J.Spišiak, M.Putiš)

Konečný V., Konečný P.: Alkalický bazaltový vulkanizmus na území južného Slovenska, analýza vulkanických foriem, paleovulkanické rekonštrukcie
Kohút M.: Má bimodálna distribúcia monazitových vekov hercýnskych granitov Západných Karpát reálny geologický základ?
Šimurková M., Ivan P.: Nález peralkalických felzických metavulkanitov v rakoveckej skupine gemerika – priamy dôkaz staropaleozoického kontinentálneho riftingu
Kopáčik R., Ferenc Š.: Uránová mineralizácia pri Brezne: predbežné výsledky výskumu
Šauša J., Ružička P., Mikuš T., Bačík P.: Zlato a granáty v aluviálnych náplavoch pri Kutture vo       fínskom Laponsku

18.20 – Slávnostný večer s recepciou

Témy prezentácie posterov (16.00-16.30):

Fridrichová J., Bačík P., Ertl A., Wildner M., Dekan J., Miglierini M.: Kryštalochémia a Jahn-Tellerova deformácia oktaédra spôsobená prostredníctvom Mn3+ v červenom beryle z Utahu

Gajdošová M., Huraiová M., Hurai V., Konečný P.: In situ chemické datovanie nových akcesorických minerálov z ložiska Evate v Mozambiku

Kowalczyk J., Heflik W., Natkaniec-Nowak L., Wachowiak J.: Extrusive basic rocks from Sierra de Bahoruco (S-W Dominican Republic) with its accompanying processes of transformation

Malíčková I., Fridrichová J., Bačík P., Illášová Ľ., Milovská S.: Spektroskopické štúdium alexandritu

Nemec O., Huraiová M.: Detritické klinopyroxény z bazaltových pyroklastík južného Slovenska: mineralogická charakteristika a stanovenie PT podmienok vzniku

Ozdín D., Lásková K., Račko M.: Supergénne minerály hydrotermálnych mineralizácií v okolí Dobšinej

Polák Ľ.: Fe karbonáty z historického Fe ložiska Poniky-Holý vrch (severné veporikum)

Sobocký T., Ondrejka M.: Monazit-(Ce) a xenotím-(Y) v granitoch A-typu z transdanubika, oblasť Velence v Maďarsku: variácie v zložení a in situ chemické datovanie

Štubňa J., Illášová Ľ.: Vplyv tepla na zmenu farby vybraných drahých kameňov