Slovenská mineralogická konferencia – MinPet 2013

Slovenská mineralogická konferencia – MinPet 2013

sa uskutočnila 23.-24. máj 2013
v priestoroch miestnosti AMOS,
Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava.

Odborní garanti:

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava
Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava
Prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava
Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc., Katedra mineralógie a petrológie, PriF UK Bratislava
RNDr. Igor Broska, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava
RNDr. Marian Janák, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava
RNDr. Igor Petrík, DrSc., Geologický ústav SAV, Bratislava
doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied UMB, B. Bystrica
RNDr. Milan Kohút, CSc., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Organizačný výbor (PriF UK):

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.
Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
RNDr. Peter Ružička, PhD.
Mgr. Peter Bačík, PhD.
Mgr. Katarína Šarinová, PhD.
Doc. Martin Ondrejka, PhD.

Program konferencie:

23.5. 2013 (štvrtok)
I. O. Galuskina, E. V. Galuskin: Minerals of the garnet supergroup with exotic composition from the Upper Chegem caldera, Northern Caucasus, Russia

V. Janoušek, J. Franěk, S. Vrána: Protolit a metamorfní vývoj moldanubických granulitů pohledem geochemika

F. Koller, R. Škoda, A. G. Palfi, F. Popp: Phonolites of the Aris and Rehoboth Areas, central Namibia, Africa

P. Uher, P. Koděra, D. Ozdín: Kerimasit: zirkóniový granát v skarne Vysoká – Zlatno (Štiavnické vrchy)

M. Putiš, X. H. Li, Y. H.Yang, M. Koppa, F. Y. Wu, B. Snárska, F. Koller, P. Uher, M. Dyda: Genéza a U-Pb (SIMS, LA-ICP-MS) vek perovskitu zo serpentinizovaného harzburgitu v Dobšinej

J. Kynický, A. Chakhmouradian, E. Reguir, Ch. Xu, H. Cihlářová, M. Brtnický, M. Smith, M. Vašinová-Galiová, V. Králová: Vzácnoprvková mineralizace alkalických komplexů Číny a Mongolska; hlavní genetické i ekonomické aspekty

M. Huraiová, P. Konečný, R. Milovský, J. Luptáková: Genéza vysokotlakových aragonitových fenokryštálov v karbonatitových xenolitoch z diatrémy Hajnáčka

J. Majzlan: Termodynamika banských odpadov: uvoľňovanie a imobilizácia arzénu a medi

M. Ondrejka, I. Broska, P. Uher, M. Kohút, I. Schmiedt, P. Konečný a L. Pukančík: Distribúcia síry a arzénu v mineráloch skupiny monazitu v granitoidoch Západných Karpát: odraz oxidačno-redukčných vlastností magmy

S. W. Faryad: Časový a priestorový vzťah tvorby HP granulitov počas variskej orogenézy v Českom masíve

M. Janák: Nové poznatky o ultravysokotlakovej metamorfóze v alochtónnych jednotkách škandinávskych kaledoníd

I. Petrík, Š. Čík, I. Broska: Lítne sľudy granitov Západných Karpát: substitučné vzťahy, genéza, premeny

J. Spišiak, P. Siman, Š. Ferenc: Granitové porfýry ľubietovského kryštalinika

A. Vozárová, P. Konečný, J. Vozár, K. Šarinová: Alpínske prepracovanie basementu južného gemerika na základe datovania monazitu (Západné Karpaty)

M. Chovan, P. Konečný, S.-Y. Jiang, M. Putiš, M. Radvanec: U-Pb, CHIME a Re-Os datovanie v oblasti výskytu molybdenitovej mineralizácie v Nízkych Tatrách

V. Konečný, I. V. Chernyshev, J. Lexa, V. A. Kovalenker, S. Jeleň, V. A. Lebedev, Yu. V. Goltsman: K-Ar a Rb-Sr geochronológia a evolúcia Štiavnického stratovulkánu

M. Kohút, P. Konečný: Dajú sa datovať archaické horniny bez použitia MS?- Hľadanie limity EMP datovania monazitu na ŠGÚDŠ Bratislava

M. Kováčik a M. Olšavský: Centrálnokarpatské kryštalinikum a mladšie paleozoikum hronika – provenienčné a tektonometamorfné poznámky

24.5. 2013 (piatok)

Š. Méres, P. Ivan: Chromitý allanit-(Ce) v amfibolitizovaných eklogitoch severného veporika (staršie paleozoikum, leptynitovo-amfibolitový komplex, Heľpa)

P. Bačík: Inkorporácia chlóru do štruktúry vysokohlinitého turmalínu

F. Hrouda, J. Moravčík, M. Putiš: Magnetická anizotropie mafických a ultramafických hornin na vybraných lokalitách Západních Karpat; tektonické implikace

P. Ružička, T. Durmeková, M. Hain, Ľ. Bágeľ, P. Bačík, D. Pivko: Testovanie odolnosti zrúcaninového mramoru pôsobením síranu sodného

P. Bačo, F. Bakos, M. Chovan, J. Lexa, R. Vojtko, B. Delgertsogt: Potenciálne možnosti výskytu rozsypov minerálov Zr, REE a Nb-Ta v oblasti Khaldzan Buregtey (západné Mongolsko) na základe výsledkov šlichovej prospekcie

R. Polc, B. Lalinská-Voleková, M. Pörsok: Minerálne zloženie popola ako produktu zneškodňovania odpadov spaľovaním

M. Gregor, R. Čambal, I. Bazovský, G. Březinová: Archeometrická analýza technickej keramiky z mladšej doby železnej zo západného Slovenska

V. Čavajda, P. Uhlík, J. Madejová: Vplyv mletia a ultrazvuku na zmenu štruktúry mastenca

Prednášky venované významným životným jubileám profesorov Katedry mineralógie a petrológie PriF UK, ktorých sa dožívajú v roku 2013, spojené s odovzdávaním pamätných ocenení UK, PriF UK a SMS.:

D. Hovorka (Š. Méres)

A.Vozárová (K. Šarinová)