Stanovy Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Stanovy Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Čl. 1
Základné ustanovenia

1) Slovenská mineralogická spoločnosť (ďalej SMS) je dobrovoľné občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Anglický názov spoločnosti je Mineralogical Society of Slovakia. SMS nadväzuje najmä na činnosť Mineralogickej spoločnosti založenej v r. 1811 v Banskej Štiavnici, ale aj je nástupnícke organizácie, v ktoré zakladali a pôsobili v nich predstavitelia mineralogických vied (Uhorská geologická spoločnosť, Spoločnosť pre mineralógiu a geológiu, Slovenská geologická spoločnosť).

2) SMS je samostatným právnym subjektom.

3) Spoločnosť je občianskym združením podľa zákona číslo 83/1990 Zb.

4) Sídlom SMS je Bratislava. SMS má sídlo na adrese: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava.

5) Logo spoločnosti je neprenosné a jedinečné.

Logo SMS

 

Čl. 2
Cieľ a predmet činnosti

1) Cieľom činnosti SMS je:
a) rozvíjať a koordinovať vedeckú spoluprácu medzi jednotlivými vednými odbormi
b) zvyšovať odbornú úroveň svojich členov
c) zjednocovať záujemcov o mineralogické odbory
d) spolupracovať so zahraničnými odbornými spoločnosťami podobného zamerania
e) popularizovať výsledky vedeckej činnosti

2) Hlavným predmetom činnosti SMS je organizovanie spoločných odborných prednášok, seminárov, konferencií, exkurzií, výstav a iných popularizačných aktivít. SMS tiež oceňuje členov mineralogickej komunity. Pri napĺňaní cieľa SMS úzko spolupracuje s ostatnými profesionálnymi geovednými organizáciami, prírodovedeckými múzeami, ako aj s verejnosťou.

Čl. 3
Členstvo v spoločnosti

1) Členom SMS sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá prejaví súhlas s cieľmi a stanovami.

2) Členstvo v SMS môže byť len individuálne. Členstvo môže byť riadne alebo čestné.

3) O prijatí za člena SMS rozhoduje výbor spoločnosti na základe písomnej prihlášky a odporúčania dvoch členov SMS.

4) Členstvo vzniká dňom zaplatenia členského príspevku na príslušný kalendárny rok.

5) Nárok požívať práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v spoločnosti podľa čl. 5 vzniká od prijatia za člena.

6) Výbor spoločnosti môže v odôvodnených prípadoch navrhnúť udelenie ocenenia spoločnosti fyzickej osobe, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj mineralogických vied. SMS ako ocenenie udeľuje výročné ceny, medaily a čestné členstvo spoločnosti.

7) Členstvo v spoločnosti zaniká:
a) v prípade nezaplatenia členského príspevku za dva kalendárne roky
b) vylúčenie za porušenie stanov a vedeckej etiky. O vylúčení rozhoduje výbor SMS.
c) písomným oznámením výboru SMS o vystúpení
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Čl. 4
Čestní členovia

1) Čestným členom SMS sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký alebo odborný pracovník pôsobiaci v odboroch mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia, montanistika a historických vied prislúchajúcich k týmto odborom.

2) Čestných členov schvaľuje výbor SMS na návrh člena spoločnosti.

3) Čestní členovia neplatia členské príspevky, ale majú všetky práva členov SMS. Čestné členstvo je doživotné.

Čl. 5
Práva a povinnosti členov

1) Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na predmete činnosti SMS,
b) voliť a od 18 rokov byť volený do výboru SMS,
c) obracať sa na výbor spoločnosti s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov SMS a o usporiadaní všetkých akcií SMS,
e) zúčastniť sa valného zhromaždenia a podieľať sa na jeho rokovaní
f) podávať návrhy na zmeny stanov SMS

2) Medzi povinnosti člena SMS patria najmä
a) dodržiavať stanovy SMS a zásady vedeckej etiky,
b) platiť riadne a včas členské príspevky.

Čl. 6
Orgány spoločnosti

1) Orgánmi SMS sú:
a) valné zhromaždenie
b) výbor spoločnosti
c) kontrolór

Čl. 7
Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SMS a je tvorené všetkými členmi SMS.

2) Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje stanovy SMS, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva členov výboru
c) schvaľuje správy o hospodárení,
d) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení SMS,
e) schvaľuje výšku členského príspevku

3) Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva výbor najmenej jedenkrát za 4 roky. Výbor SMS zvolá valné zhromaždenie aj vtedy, ak ho o to písomne požiada najmenej polovica všetkých členov SMS. Termín zasadnutia valného zhromaždenia zverejňuje výbor minimálne 15 dní vopred.

4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak sa do 15 minút nezíde nadpolovičná väčšina členov SMS, valné zhromaždenie bude uznášaniaschopné s prítomnými členmi SMS. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Čl. 8
Výbor spoločnosti

1) Štatutárnym orgánom SMS je predseda spoločnosti, ktorý ju zastupuje navonok.
Predseda SMS:
a) zastupuje spoločnosť v konaní so štátnymi orgánmi a ostatnými orgánmi verejnej správy,
b) zastupuje spoločnosť v rokovaní s inými fyzickými a právnickými osobami.
c) môže písomne poveriť ľubovoľného člena výboru SMS zastupovaním spoločnosti.
d) vypracúva správu o činnosti a hospodárení SMS

2) Výbor spoločnosti je výkonným orgánom SMS a je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi a zabezpečuje činnosť SMS.

3) Výbor má najmenej 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky.

4) Výbor sa schádza podľa potreby. Jeho rokovania zvoláva predseda SMS. Každý člen výboru môže dať podnet na zvolanie rokovania výboru. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

5) Výbor ďalej:
a) schvaľuje zmluvy a dohody,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
c) schvaľuje čestných členov spoločnosti,
d) rozhoduje o prijatí alebo neprijatí za člena SMS,
e) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie SMS.

Čl. 9
Kontrolór

1) Kontrolór dohliada na činnosť a hospodárenie SMS.

2) Funkčné obdobie kontrolóra sú 4 roky.

3) Kontrolór:
a) preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie výboru,
b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov, upozorňuje výbor na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
c) navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze výboru, ak si to vyžaduje záujem SMS,
d) podáva návrh valnému zhromaždeniu na odvolanie predsedu, členov výboru v prípade porušenia zákona alebo stanov SMS.

4. Kontrolóra volí valné zhromaždenie.

Čl. 10
Majetok a hospodárenie spoločnosti

1) Majetok sa skladá z hmotného a nehmotného majetku. Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľu spoločnosti, príp. na iné aktivity v súlade so stanovami.

2) Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky,
b) dary od fyzických a právnických osôb,
c) dotácie a granty,
d) príjmy z predmetu činnosti SMS.

3) Za hospodárenie SMS zodpovedá hospodár a výbor spoločnosti.

Čl. 11
Zánik spoločnosti

1) Spoločnosť zaniká dobrovoľným rozpustením tak, že výbor ustanoví likvidátora.

2) Pri likvidácii SMS sa prednostne uhradia záväzky spoločnosti a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu spoločnosti do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

1) Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Valným zhromaždením na zasadnutí dňa 15. decembra 2011. Stanovy boli doplnené, upravené a na zasadaní Valného zhromaždenia schválené dňa 11. júna 2015.

2) Spoločnosť vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

3) V prípade zmeny stanov SMS, nové stanovy nadobúdajú účinnosť na druhý deň po schválení Valným zhromaždením SMS.