Esemestník – základné informácie

Esemestník – základné informácie

Esemestník, spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti

ISSN 1338-6425 (tlačené vydanie), ISSN 1338-7189 (elektronické vydanie)

Esemestník, spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti je oficiálny spravodajca SMS. Vychádza dva krát ročne v jarnom a jesennom termíne. Je venovaný vedným odborom mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia, montanistika a historickým vedám prislúchajúcim k týmto odborom.

Vydáva Slovenská mineralogická spoločnosť v spolupráci s Ústavom vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

Uzávierka jarného čísla: 30. marca

Uzávierka jesenného čísla: 31. októbra

Štruktúra časopisu:

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, dôležité udalosti.

2. Články – recenzovaná rubrika, prinášajúca vedecké aj odborné a populárno-vedecké príspevky

3. Príspevky do topografickej mineralógie – krátke správy o nových nálezoch minerálov

4. Prednášky, semináre, konferencie

5. Recenzie a upútavky na knihy – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií v odboroch mineralogických vied.

6. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach, jubileách a výročiach

7. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

8. Inzercia

Redakčná rada Inštrukcie pre autorov Pre recenzentov
Archív Podanie príspevku

Zoznam knižníc s povinne distribuovanými výtlačkami Esemestníka

Bratislava:

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava 1

Ministerstvo kultúry SR, Sekcia médií, audiovízie a autorského práva, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1

Parlamentná knižnica NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava 1

Banská Bystrica:

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica

Martin:

Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

Prešov:

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 37 Prešov

Košice:

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, 042 30 Košice