Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM SMS) je odborná komisia, ktorej cieľom je schvaľovať slovenské ekvivalenty originálnych názvov minerálov a minerálnych skupín schválených Komisiou pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii (CNMNC IMA – Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification of the International Mineralogical Association) a zároveň implementovať do slovenského jazyka cudzojazyčné odborné termíny používané v mineralógii a príbuzných vedných odboroch. Názvoslovie prijaté KNTM SMS je kodifikačné a je súčasťou pravidiel slovenského pravopisu.

KNTM SMS do roku 2011 fungovala v rámci Slovenskej geologickej spoločnosti a od roku 2012 sa po vzniku SMS stala jej súčasťou. Komisia sa okrem svojej pravidelnej činnosti zaoberá aj podnetmi širokej mineralogickej verejnosti, ktoré môžete adresovať ktorémukoľvek členovi komisie.

Členovia KNTM SMS:

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. – predseda komisie, KMP PriF UK, ozdin@fns.uniba.sk

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. – člen, KMP PriF UK

Bc. Pavol Myšľan – člen, KMP PriF UK

Mgr. Iveta Vančová – členka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

O svojich rozhodnutiach KNTM SMS pravidelne informuje slovenskú mineralogickú verejnosť formou publikácií. Základnou kodifikačnou publikáciou je monografia Slovenské názvy minerálov (Ozdín D. & Uher P., 2002), na ktorú nadväzujú ďalšie publikácie, ktoré vyšli v slovenských odborných periodikách.

Publikácie KNTM SMS

Ozdín D. & Uher P., 2002: Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2001. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1 – 204.

Ozdín D., 2004: Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2001-2002. Mineralia Slov., 36, 371 – 377. – pdf

Ozdín D., 2004: Skratky minerálov schválené IMA. Mineralia Slov., 36, 367 – 370. – pdf

Ozdín D. & Uher P., 2002: Erráta publikácie Slovenské názvy minerálov. Mineralia Slov., 36, 378 – 379. – pdf

Števko M., Ozdín D. & Bačík P., 2009: Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2003-2004. Mineralia Slov., 41, 73 – 82. – pdf

Ozdín, D., Bačík, P., Števko, M., Vančová, I. & Chovan, M., 2009: Transkripcia anglických výrazov z problematiky sulfosolí do slovenského jazyka. Mineralia Slov., 41, 83 – 84. – pdf

Ozdín D., Bačík P. & Števko M., 2009: Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2005-2008. Mineralia Slov., 41, 519 – 522. – pdf

Ozdín D., Bačík P., Števko M. & Vančová I., 2010: Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2009 a transkripcia predpôn potassic- a sodic-. Mineralia Slov., 42, 4, 473 – 478. – pdf

Bačík P., Ozdín D., Števko M. & Vančová I., 2012: Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2010 a odporúčania CNMNC IMA pri používaní predpôn a prípon v názvoch minerálov. Esemestník, 1, 1, 13 – 16. – pdf

Bačík P., Ozdín D., Števko M. & Vančová I., 2012: Názvy minerálov pyrochlórovej, apatitovej a turmalínovej superskupiny podľa klasifikácií schválených IMA. Esemestník, 1, 1, 17 – 19. – pdf

Števko M., Ozdín D., Bačík P., Vančová I., 2012: Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2011. Esemestník, 1, 2, 10 – 12. – pdf

Bačík P., Števko M., Ozdín D. & Vančová I., 2013: Názvy minerálov amfibolovej a hydrotalkitovej superskupiny
podľa klasifikácií schválených IMA. Esemestník, 2, 1, 14 – 17. – pdf

Bačík P., 2013: Hierarchia mineralogického systému a základné pravidlá klasifikácie minerálov podľa CNMNC IMA. Esemestník, 2, 2, 20 – 26. – pdf

Števko M., Bačík P., Ozdín D., Vančová I., 2013: Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2012. Esemestník, 2, 2, 27 – 29. – pdf

Bačík P., 2014: Názvy minerálov granátovej superskupiny podľa klasifikácie schválenej IMA. Esemestník, 3, 1, 5 – 6. – pdf

Ozdín P., 2014: Nomenklatúra hollanditovej superskupiny. Esemestník, 3, 1, 7 – 8. – pdf

Števko M., 2014: Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2013. Esemestník, 3, 2, 21 – 22. – pdf

Ozdín P., Vančová I., Bačík P., Števko M., 2014: Slovenské názvy alteračných procesov a názvy z tematiky SiO2 foriem. Esemestník, 3, 2, 24 – 25. – pdf

Števko M., 2015: Slovenské názvy minerálov farmakosideritovej superskupiny a ich klasifikácia podľa CNMNC IMA. Esemestník, 4, 1, 12 – 13. – pdf

Bačík P., 2015: Slovenské názvy minerálov dumortieritovej superskupiny podľa klasifikácie schválenej IMA. Esemestník, 4, 2, 21 – 22. – pdf

Števko M., 2015: Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2014. Esemestník, 4, 2, 23 – 25. – pdf