História Slovenskej mineralogickej spoločnosti

História Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Dňa 15. decembra 2011 bola opätovne založená Slovenská mineralogická spoločnosť (SMS) na ustanovujúcom zasadaní v Geologickom ústave Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave. Cieľom a náplňou SMS je organizácia odborných prednášok, konferencií (najmä Stredoeurópskej mineralogickej konferencie a Slovenskej mineralogickej konferencie), seminárov a exkurzií, koordinácia vedeckej spolupráce medzi jednotlivými vednými odbormi, zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov, oceňovanie významných predstaviteľov mineralogickej komunity a popularizačné aktivity (organizácia výstav, demonštračných prezentácií, poradenstvo a pod.).

Slovenská mineralógia vo vedeckých spoločnostiach

Historicky prvú vedeckú Mineralogickú spoločnosť na území Slovenska založil už v roku 1811 Jozef Jónás (21. 10. 1787 B. Štiavnica – 1. 2. 1821 Budapešť) v Banskej Štiavnici, ktorá ako sídlo Banskej akadémie vtedy patrila k svetovo významným centrám geologických a banských vied, vrátane mineralógie. Žiaľ, táto historicky druhá najstaršia mineralogická spoločnosť na svete (po Jene v Nemecku, založenej 8. 12. 1797) po niekoľkých rokoch činnosti zanikla. V rokoch 1848-1918 na Slovensku pôsobila Uhorská geologická spoločnosť. Významnú úlohu na našom území zohrala najmä jej pobočka v Banskej Štiavnici v rokoch 1872-1903. Roku 1923 bola založená Československá společnost pro mineralogii a geologii (ČSMG), ktorej činnosť fungovala okrem vojnových rokov (1939-1945) do konca 60. rokov 20. storočia. Po vzniku československej federácie bola roku 1967 založená Slovenská geologická spoločnosť (SGS), ktorá funguje dodnes (právnu subjektivitu má od r. 1991). SGS až doteraz zahŕňala všetky geologické vedecké disciplíny, vrátane mineralógie, petrológie, geochémie a ložiskovej geológie. Mineralogické vedy boli združené pod mineralogicko-geochemickou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoločnosti. Od 15. decembra 2011, v roku 200. výročia založenia najstaršej mineralogickej spoločnosti na našom území J. Jónásom, existuje Slovenská mineralogická spoločnosť.

Dôvody, príčiny a potreby vzniku Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Myšlienka opätovne založiť mineralogickú spoločnosť ako samostatnú vedeckú spoločnosť, združujúcu odborníkov v mineralógii, petrológii, geochémii, ložiskovej geológii a iných príbuzných odboroch vznikla v r. 2006, keď bola založená Stredoeurópska mineralogická konferencia, ktorej 1. ročník bol na Slovensku vo Vyšnej Boci a postupne sa vykryštalizovala na najvýznamnejšiu mineralogickú konferenciu v Strednej Európe. Na tejto konferencii, kde sa po dlhšom čase podarilo na jednom mieste zhromaždiť takmer celú slovenskú mineralogickú obec padli prvé myšlienky o vzniku SMS, ktorá by vyšla z tieňa Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS), na ktorú boli ľudia väčšinou zvyknutí.

Neskôr sa potreba novej spoločnosti dostávala stále do popredia v súvislosti s celospoločenskými záujmom o uchovanie a záchranu mineralogických odborov medzi vednými odbormi. Mineralogické vedy dovtedy tvorili len odbornú skupinu v rámci Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS), avšak ich aktivita prevyšovala postavenie, ktoré mala v rámci SGS. Samotná SGS, hoci pozitívne reprezentuje geológiu, bola multivedecká a multiodborová až do takej miery, že v nej boli odbory, ktoré spolu nijako nesúvisia (napr. hydrogeológia a mineralógia, paleontológia a gemológia a pod.). Širokospektrálnosť jedinej geologickej spoločnosti na Slovensku zároveň spôsobovala to, že neoslovovala mladú generáciu z našich odborov a nenachádzali tu svoju identitu. To malo za následok vznik rôznych asociácií, klubov, spolkov a pod., v ktorých sa aktivizovali najmä študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci. Len na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave je takýchto geologických združení najmenej 5 (!), preto mnohí doktorandi a študenti privítali vznik SMS. Aktivitou v toľkých združeniach sa navyše celá mineralogická komunita roztrieštila a nepostupovala spoločne pri obhajovaní vlastných záujmov. Navyše niektoré odbory ako mineralógia, petrológia, či geochémia začali v posledných 15-20 rokoch mať vyššiu dynamiku ako niektoré iné geologické odbory zastúpené v SGS, čo spôsobovalo určité diskrepancie. V roku 2011 sa konal v Budapešti 20. generálny kongres IMA, kde slovenskí čelní predstavitelia vystupovali len ako členovia odbornej skupiny v SGS. Odvtedy bolo ešte intenzívnejšie cítiť potrebu založenia samostatnej mineralogickej spoločnosti aj na Slovensku, ktorá by umožňovala efektívnejšiu komunikáciu a zladenie aktivít s IMA, ako aj aktívnejšiu vedeckú a popularizačnú činnosť na Slovensku.

SMS nevznikla zo dňa na deň a ani nebola rozmarom súčasných predstaviteľov slovenskej mineralógie. Príčin a dôvodov jej vzniku bolo niekoľko a bol to pomerne dlho trvajúci proces, ktorý bol zavŕšený jej vznikom. Jedným z dôvodov bola prirodzená diverzifikácia geologických vied, kde väčšina európskych krajín má už dávno svoje samostatné mineralogické spoločnosti. Okrem najznámejších (americká, britská, nemecká, francúzska, talianska, ruská, japonská atď.) fungujú samostatné mineralogické spoločnosti aj v susednom Rakúsku, Poľsku, na Ukrajine aj v Rumunsku. Na druhej strane, v Česku, Maďarsku a najmä na Balkáne existujú spoločné geologické spoločnosti. Na Slovensku združujú veľké vedné odbory obyčajne viacero vedeckých spoločností, nakoľko si to vyžiadala diverzifikácia týchto vedných disciplín. Napr. lekárske vedy združujú 6 spoločností, matematicko-fyzikálne 5, biologické 10, geografické 3 a geologické len 1 (!). Aj tu je možné pozorovať ako niektoré geologické vedy zaspali vývoj. To poukazuje na neštandardný vývoj v geologických vedách, ktorý niekedy zastal a dôvody prečo bol vznik SMS prirodzený a štandardný. Jedným z hlavných dôvodov založenia mineralogickej spoločnosti bolo, že v r. 2012 sa bude konať Európska mineralogická konferencia, ktorá združuje členov mineralogických spoločností, a krajiny, ktoré svoju mineralogickú spoločnosť nemajú, neboli zahrnuté do tohto podujatia. Založením spoločnosti sme sa zaradili medzi najvýznamnejšie európske krajiny, kde mineralogické vedy majú svoje opodstatnenie a významnejšie postavenie.

Navyše slovenskej mineralógii napriek tomu, že sa stále viac presadzuje vo svete, chýbal reprezentatívny domáci časopis, ktorý by bol venovaný výlučne mineralogickým vedám. Mineralia Slovaca, ktorej to prislúchalo, je časopisom bez vyhraneného geologického zamerania a mineralogické články sa tam strácajú medzi článkami z úplne rozdielnych geologických odborov. Takéto časopisy majú vo svete stále menšiu popularitu a budúcnosť. Preto po vzniku SMS sme privítali možnosť publikovať príspevky z mineralogických vied v domácom jazyku v Bulletine mineralogicko-petrologického Odd. Nár. Muzea v Prahe, ktorý sa stal oficiálnym partnerom našej spoločnosti. Tento recenzovaný časopis je najlepší vedecký nekarentovaný mineralogický časopis v Českej republike, ktorého úroveň každým rokom rastie.

Daniel Ozdín a Pavel Uher