Esemestník – pripravované články

Esemestník – pripravované články

Esemestník 1-2/2019

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, dôležité udalosti.

Bačík P.: Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti (1)

Bačík P.: Akcie Slovenskej mineralogickej spoločnosti v roku 2019 (1)

Jahn J.: Z činnosti nitrianskej pobočky Slovenskej mineralogickej spoločnosti

2. Články – recenzovaná rubrika, prinášajúca vedecké aj odborné a populárno-vedecké príspevky

Malíčková I., Cibula P., Bačík P., Fridrichová J., Milovská S., Škoda R., Illášová Ľ., Štubňa J.: Spektroskopické štúdium zoisitu: porovnanie anyolitu so zonálnym tanzanitom

Štubňa J., Jahn J., Antala M., Illášová Ľ., Galád R., Ešše L.: Gemologická charakteristika lazulitu z pohoria Tribeč

Ferenc Š., Biroň A., Mikuš T., Rovenský D., Budzák Š.: Hranovnica-Zámčisko (kameňolom Dubina): prvý výskyt aragonitu v permských bazaltoch hronika Západných Karpát (Kozie chrbty, Slovenská republika)

Peterec D.: Žilné štruktúry v krásnohorskopodhradskom a drnavskom rudnom poli, chemické zloženie tetraedritov a sukcesné postavenie cinabaritu v sledovanej oblasti.

Bačík P.: Slovenské názvy minerálov spinelovej superskupiny podľa klasifikácie schválenej IMA

Myšľan P. & Ozdín D.: Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2017 a 2018

Feszterová M. a Jahn J.:  Akumulácie fosforu v reziduálnych sedimentoch Kolíňanského vrchu v pohorí Tribeč

Minerály na známkach IX. Barit a celestín na poštových známkach

Minerály na známkach X. Prvá slovenská gemologická príležitostná poštová pečiatka – 120. výročie prvej zmienky o zafíre v Hajnáčke.

3. Príspevky do topografickej mineralógie Slovenska

Števko M.: Aurichalcit a hemimorfit z lokality Jelšava-Delková

Freierová A.: Zaujímavý kryštál kalcitu

Števko M., Varga P., Sejkora J., Rovenský D.: Heulandit-Ca a laumontit z kameňolomu Dubina pri Hranovnici

(Števko M.: Nález molybdenitu na ložisku Mútnik pri Hnúšti)

4. Prednášky, semináre, konferencie – prináša informácie o pripravovaných akciách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.

3rd European Mineralogical Conference emc2020, Kraków

5. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií v odboroch mineralogických vied.

Ružička P.: Recenzia knihy Vanek M., 2019: Galerie mineralů Vysočiny. Milahelp s.r.o., Sušice, 187 s.

Ozdín D.: Chovan et al.: Historická ťažba a spracovanie nerastov v Tatrách

6. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach, jubileách a výročiach

Putiš M.: Za profesorom Ernestom Kristom

Chovan M.: Za Jozefom Stankovičom

Broska I. a Uher P.: Akad. Prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc. – 100 výročie narodenia

Kohút M.: Laudatio k 80. narodeninám RNDr. Jozefa Vozára, DrSc.

Ozdín D.: Jubileum profesora Igora Rojkoviča

Jahn J.: Kto bol Jozef Borkovič?

7. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Jahn J.: Správa z výstavy Kremeň – kráľ minerálov

Ružička P. a Myšľan P.: Letné zážitky na mineralogických lokalitách východného Slovenska

Články v najnovšom čísle Gemologického spravodajcu

Bulletin Mineralogie Petrologie

Edičný plán časopisu Minerál na r. 2020

Postupové práce na KMPEsemestník 2020

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, dôležité udalosti.

Bačík P.: Plán akcií SMS na r. 2020

2. Články – recenzovaná rubrika, prinášajúca vedecké aj odborné a populárno-vedecké príspevky

Štubňa J.: Gemologická charakteristika rodochrozitu z Banskej Štiavnice

Bačík P., Ozdín D., Fridrichová J.: Názvy kryštalografických sústav

Myšľan P.: Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2019

Minerály na známkach XI. Slovenský drahý opál vo filatelii, numizmatike a filokartii

3. Príspevky do topografickej mineralógie Slovenska

4. Prednášky, semináre, konferencie – prináša informácie o pripravovaných akciách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.

5. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií v odboroch mineralogických vied.

Ružička P.: Recenzia knihy: Hornické památky České republiky (2019)

Ružička P.: Recenzia knihy: Kaňa R. et al.: Kvety baní. Minerály stredoslovenskej banskej oblasti

6. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach, jubileách a výročiach

7. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie