1. Slovenská mineralogická konferencia 2012

1. Slovenská mineralogická konferencia 2012

sa uskutočnila 23. mája 2012 (streda)
v čase 9:30 – 16:30 h
v priestoroch miestnosti AMOS,
Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava.

Organizačný výbor konferencie: Pavel Uher, Peter Bačík, Daniel Ozdín

Program konferencie:

Peter Bačík, Jan Cempírek, Pavel Uher, Daniel Ozdín, Jan Filip, Milan Novák, Radek Škoda, Karel Breiter, Mariana Klementová a Rudolf Ďuďa:
Oxy-skoryl, nový minerál zo Zlatej Idky (Slovenská Republika) a Přibyslavíc (Česká republika)

Pavel Uher, Peter Koděra a Daniel Ozdín:
Kerimasit, Zr-granat zo skarnu Vysoká – Zlatno (Štiavnické vrchy): chemické zloženie a genetické aspekty

Igor Broska, Marián Janák, Peter Bačík, Peter Vojtko, Marián Pentrák:
Chovanie apatitu v ultravysokotlakových podmienkach

Monika Orvošová, Adrian Biroň, Lukáš Vlček:
Kryogénne jaskynné karbonáty z vybraných jaskýň Slovenska, predbežné výsledky

Viera Kolárová:
Minerály vulkanických hornín ako indikátory procesov v magmatických systémoch.

Jindřich Kynický, Anton Chakhmouradian, Chend Xu, Pavel Uher a Michaela Vašinová:
Unikátní asociace REE-Nb-Mo-U mineralizace v karbonantitech centrální Číny

Rastislav Demko, Štefan Ferenc, Adrián Biroň, Ladislav Novotný a Boris Bartalský:
The genesis of Kurišková U-Mo ore deposit

Peter Ivan a Štefan Méres:
Variabilita zloženia hlavných minerálnych fáz v HP/LT metamorfovaných hlbokooceánskych sedimentoch meliatika

Peter Ružička, Tatiana Durmeková a Miroslav Hain:
Tuhár verzus Thassos: 3D vizualizácia mikroštruktúrnej dezintegrácie mramorov iniciovaná cyklickou kryštalizáciou solí

Ján Jahn a Vladimír Libant:
Minerály kameňolomu vápenky v Žiranoch